REGULAMIN

Analityczny Portal Informatyczny (API) dla MSP i dużych przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego

Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części Regulaminu:

Portal – oznacza Analityczny Portal Informatyczny (API) przeznaczony dla MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego. Portal powstał w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu, numer umowy o dofinansowanie UDA-RPPK.01.02.00-18-001/12-00.

Administrator – Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”.

Usługa analizy trendów branżowych – polega na udostępnieniu dla MŚP i dużych przedsiębiorstw informacji o trendach branżowych. Usługa nie wymaga logowania do Portalu (maksymalnie 3 godziny wsparcia na przedsiębiorstwo).

Usługa analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu – zawierać będzie kompleksową informację dla zainteresowanego przedsiębiorcy odnośnie postaw jego potencjalnych klientów, a odnoszącą się do oceniania obiektu i emocjonalnego reagowania na niego. W ramach analizy postaw przedsiębiorca uzyska informację jaką postawę na dany obiekt (w tym przypadku produkt przedsiębiorcy) mają jego potencjalni klienci. W ramach tej usługi prowadzona będzie także analiza preferencji konsumenckich, która dostarczy zainteresowanemu przedsiębiorcy uporządkowany szereg rangowy badanych produktów. Usługa wymaga zalogowania się do Portalu (maksymalnie 10 godzin wsparcia na jedno przedsiębiorstwo).

Usługa analizy strategicznej przedsiębiorstwa – obejmować będzie analizę pozycji strategicznej oraz wyznaczanie kierunków strategicznych dla zainteresowanych przedsiębiorców. Usługa wymaga zalogowania się do Portalu (maksymalnie 5 godzin wsparcia na przedsiębiorstwo).

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu Art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) i spełniający warunki objęte niniejszym Regulaminem, tj.:

 • będący podmiotem działającym na terenie województwa podkarpackiego,
 • należący do sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,
 • niebędący podmiotem wykluczonym na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem,
 • niebędący podmiotem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004),
 • niebędący podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w rozumieniu art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),
 • będącym podmiotem, w odniesieniu do którego w związku z przyznaną pomocą de minimis jej łączna wartość brutto z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekroczyła kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, zaś w przypadku Przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych pomoc taka nie przekroczyła kwoty stanowiącej równowartość 100 000 euro.

Podmiot działający na terenie województwa podkarpackiego – Przedsiębiorca, który we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w rubryce: Adres głównego miejsca wykonywania działalności lub rubryce: Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, ma podany adres z terenu województwa podkarpackiego.

Użytkownik zarejestrowany – Przedsiębiorca, który po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu uzyskuje nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do Portalu.

Użytkownik niezarejestrowany – Przedsiębiorca, który odwiedza portal w celu zapoznania się z jego funkcjami i ogólnodostępnymi informacjami.

Rejestracja – jest to proces przebiegający na dwóch poziomach. W pierwszej kolejności użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu deklaruje chęć skorzystania z bezpłatnego wsparcia. Kolejnym krokiem jest dostarczenie (w ciągu siedmiu dni od akceptacji Regulaminu) niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. Dokumenty można dostarczyć za pomocą faksu (nr: +48 17 852 54 29) lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów). Rejestracja umożliwia dostęp do usługa analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu oraz

Wirtualne konto przedsiębiorcy – profil Użytkownika na Portalu umożliwiający mu skorzystanie z wsparcia doradczego.

Wsparcie doradcze – wsparcie stanowi pomoc de minimis udzielaną na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na podstawie stosownych rozporządzeń krajowych, które obowiązywać będą w chwili udzielenia pomocy.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Analitycznego Portalu Informatycznego działającego pod adresem: api.cwep.eu , którego Administratorem jest Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” z siedzibą w Rzeszowie (35-016) przy ul. K. Hoffmanowej 19.

§2

 1. Portal służy realizacji wsparcia doradczego dla firm należących do sektora MŚP i dużych przedsiębiorców a będących Podmiotami mającymi siedzibę na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Portal stanowi wyłączną własność Administratora, który jest jego operatorem.
 3. Korzystanie z usługi analizy trendów branżowych nie wymaga rejestracji Przedsiębiorcy.
 4. Korzystanie z usługi analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu oraz usługi analizy strategicznej przedsiębiorstwa wymaga zarejestrowania się Przedsiębiorcy.
 5. Celem weryfikacji możliwości uzyskania wsparcia doradczego przez Przedsiębiorcę, konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zarejestrowanie się na Portalu.
 6. Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości ubiegania się o wsparcie doradcze przez Przedsiębiorcę, uzyskuje on login i hasło.
 7. Wsparcie doradcze dla Przedsiębiorców świadczone jest zdalnie bez konieczności rzeczywistego kontaktu Przedsiębiorcy z doradcą, jednak nie wyklucza takiego kontaktu jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba lub jeśli strony uznają to za konieczne.
 8. Wsparcie doradcze dla Przedsiębiorców świadczone jest w godzinach pracy Stowarzyszenia, tj. od godziny 8:00 do 16:00 w dni powszednie z wyłączeniem sobót.
 9. Po zakończeniu udzielenia wsparcia doradczego lub okresowo w razie świadczenia cyklicznego, Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o pomocy de minimis z tytułu otrzymania wsparcia doradczego.
 10. Przedsiębiorca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Stowarzyszenia o uzyskanej z innego źródła pomocy de minimis celem weryfikacji jej łącznego pułapu.
 11. Docelowo dla każdego zainteresowanego przedsiębiorcy przewidziano 18 godzin wsparcia (wsparcie kompleksowe). Liczba godzin wsparcia może ulec skróceniu w przypadku rezygnacji przedsiębiorcy z części usług. W przypadku mniejszej liczby godzin wsparcia niż 18 godzin, przedsiębiorca otrzyma skorygowane zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis".

§3

Treść zamieszczanych w Portalu informacji nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W przypadku stwierdzenia naruszenia Administrator Portalu może zablokować Wirtualne konto przedsiębiorcy lub samą informację wpisaną przez Przedsiębiorcę lub ją usunąć.

§4

 1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Wirtualnych kontach przedsiębiorców, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Przedsiębiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 2. Za treść informacji przekazywanych poprzez Wirtualne konto przedsiębiorcy odpowiada wyłącznie Przedsiębiorca.
 3. Zamieszczone w Portalu Wirtualne konto przedsiębiorcy musi dotyczyć firmy działającej na terenie Województwa Podkarpackiego.

§5

Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w Portalu jest zabronione, w szczególności tyczy się to wszelkich materiałów informacyjnych i edukacyjnych, których prawa autorskie osobowe i majątkowe należą do Administratora Portalu.

§6

Administrator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

§7

Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej przesłane listem poleconym na adres siedziby Stowarzyszenia lub w formie elektronicznej poprzez skrzynkę email Stowarzyszenia: office@cwep.eu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub w formie elektronicznej o sposobie jej załatwienia.

§8

Przedsiębiorcy będący zarejestrowanymi użytkownikami Portalu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

§9

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis a także Oświadczenie o nie posiadaniu żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§10

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Portalu.

Do pobrania w osobnych plikach.

Załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2: Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.

Załącznik nr 3: Oświadczenie o nie posiadaniu żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

„API – ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY – pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców” nr UDA-RPPK.01.02.00-18-001/12-00